Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

 

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 7.

 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 5. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w pkt. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 6. Podmiot, o którym mowa w pkt. 5, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w pkt. 5 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

 8. Do decyzji, o których mowa w pkt. 7, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

 • wglądu do dokumentów urzędowych,

 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

  Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: kultura@swieradowzdroj.pl

 • pocztą lub osobiście na adres:
  Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”

  ul. Dworcowa 1

  59-850 Świeradów-Zdrój

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej pdf.

Utworzono dnia 12.03.2020, 20:36

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej odt.

Utworzono dnia 12.03.2020, 20:35

Informacje

Liczba wyświetleń: 802
Utworzono dnia: 11.03.2020
Dokument wprowadził:
Dorota Marek
Dokument opublikował:
Dorota Marek
Dokument wytworzył:
Dorota Marek

Historia publikacji

 • 12.03.2020 20:48, Dorota Marek
  Edycja strony: Dostęp do Informacji Publicznej
 • 12.03.2020 20:46, Dorota Marek
  Edycja strony: Dostęp do Informacji Publicznej
 • 12.03.2020 20:45, Dorota Marek
  Edycja strony: Dostęp do Informacji Publicznej