Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

 

Statut

TEKST JEDNOLITY stan na 26 listopada 2021 roku

 

STATUT

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI i PROMOCJI GMINY

STACJA KULTURY”

 

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” zwane dalej Centrum Kultury, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie niniejszego statutu.

2. Siedzibą Centrum Kultury jest miasto Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1.

3. Centrum Kultury działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, oraz poza granicami kraju.

 

§ 2.

1. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, zwana dalej Organizatorem.

2. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

3. Bezpośredni nadzór nad Centrum Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.

4. Centrum Kultury realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, promocji gminy, przeciwdziałania patologiom, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3.

1. Centrum Kultury posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, adres jej siedziby, numer NIP i numer REGON.

2. Centrum Kultury może używać skrótu MCKAiPG.

3. Centrum Kultury może posiadać i posługiwać się znakiem graficznym (logo).

 

Rozdział 2.

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.

1. Celem Centrum Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy, podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, a także organizowanie innej działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym działań o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i szeroko pojętej promocji.

2. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji, w tym: kulturowej, ekologicznej,

2) rozpoznanie i rozburzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych ludności,

3) umożliwienie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w rożnych formach wypowiedzi artystycznej i prowadzenie kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, itp.

4) organizacja spektakli i koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystyczno-rekreacyjnych,

5) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej w dziedzinie upowszechniania kultury,

6) koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,

7) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,

8) współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami artystycznymi, animatorami i twórcami kultury oraz z innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury.

9) tworzenie i realizację programu opartego na wydarzeniach artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki oraz działania interdyscyplinarne,

10) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką, sportem, turystyką, rekreacją,

11) tworzenie warunków do kultywowania tradycji i podtrzymywania postaw patriotycznych,

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno – rekreacyjno-sportowych,

13) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

14) organizowanie wystaw i innych imprez okolicznościowych,

15) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach kultury, sportu, turystyki i rekreacji,

16) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali i imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych, projektów muzycznych,

17) koordynowanie zadań w zakresie usług turystycznych i prowadzenia informacji turystycznej,

3. Centrum Kultury prowadzi także działalność w zakresie:

1) organizacji okolicznościowych targów i jarmarków,

2) współpracy z organizacjami sportowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,

3) współorganizacji i organizacji imprez sportowych, zawodów, mistrzostw i igrzysk o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

4) współdziałania w rozwijaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w rodzinie, wśród dzieci i młodzieży, różnych grupach zawodowych i społecznych,

5) współorganizacji i pomocy w tworzeniu warunków do prowadzenia szkoleń sportowych i poradnictwa treningowego,

6) współorganizacji i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – edukacja i wychowania przez sport, turystykę i rekreację,

7) przeciwdziałania patologiom społecznym,

8) podejmowania działań wspomagających dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych,

9) współdziałania ze stowarzyszeniami i organizacjami osób niepełnosprawnych i seniorów w zakresie działań kulturalnych, rekreacyjno-turystycznych, sportowych i edukacyjnych,

10) wydawanie gazety gminnej „Notatnik Świeradowski”,

11) prowadzenia małej gastronomii, drobnego handlu,

12) odpłatnego doradztwa w dziedzinach związanych z działalnością statutową,

13) organizowania aukcji dzieł sztuki, galerii, sprzedaży produktów regionalnych i wyrobów działalności twórczej i artystycznej,obsługa i promocja wystawy związanej z koleją izerską,

14) świadczenia usług eksperckich i konserwatorskich,

15) prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych,

16) prowadzenia warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo rekreacyjnych, prowadzenia pracowni specjalistycznych,

17) organizacja imprez zlecanych przez inne instytucje, zakłady i osoby prywatne,

18) wypożyczanie sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów, sprzętu sportowego, turystycznego, wynajem pomieszczeń, obiektów, pokoi gościnnych,

19) prowadzenia wynajmu pokoi gościnnych,

20) sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,

21) promocji firm i instytucji na imprezach organizowanych przez Centrum Kultury,

22) usługi reklamowe,

23) prowadzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka, Informacji Turystycznej, Wystawy Kolei Izerskiej,

24) prowadzenie strony internetowej miasta www.swieradowzdroj.pl, oraz stron na FB: oficjalna strona miasta, Izerska Łąka, Czarci Młyn, Świeradów-Zdrój Single Track, Centrum Kultury,

25) podejmowanie działań zmierzających do promocji i wspierania idei wolontariatu,

26) oferowanie innych usług związanych z działalnością statutową Centrum Kultury.

4. Swoje zadania Centrum Kultury realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym stowarzyszeniami, fundacjami, spółkami prawa handlowego, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi.

5. Przychody z działalności, o której mowa w ust. 2 będą przeznaczone na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności Centrum Kultury.

3. Działalność, o której mowa w ust. 2 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych, a decyzja o jej podjęciu należy do Dyrektora.

 

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 5.

1. Centrum Kultury kieruje Dyrektor Centrum Kultury, zwany w niniejszym Statucie „Dyrektorem.

2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Centrum Kultury,

2) organizacja pracy Centrum Kultury,

3) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych,

4) reprezentowanie Centrum Kultury na zewnątrz,

5) zarządzenie majątkiem Centrum Kultury,

6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

7) wydawanie regulaminów, zarządzeń i instrukcji,

8) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

9) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Centrum Kultury.

 

§ 6.

1. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

2. Przy Centrum Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.

3. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród osób zaangażowanych w działalność kulturalną, sportową, turystyczną, rekreacyjną lub promocyjną na terenie miasta, po zasięgnięciu opinii komisji merytorycznych działających przy Radzie Miasta Świeradów-Zdrój.

 

 

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7.

1. Majątek Centrum Kultury może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Centrum Kultury.

2. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

3. Źródłami finansowania działalności Centrum Kultury są:

1) dotacje Organizatora z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

2) dochody własne uzyskiwane z działalności statutowej i dodatkowej,

3) darowizny, spadki i zapisy,

4) zewnętrzne środki finansowe pozyskane na realizację zadań statutowych,

5) kredyty bankowe,

6) odsetki z lokat bankowych,

7) inne źródła dozwolone prawem.

§ 8.

Centrum Usług Wspólnych (CUW) jako jednostka obsługująca, zapewni Centrum Kultury obsługę: prawną, informatyczną, zamówienia publiczne i obsługę konserwatorsko-techniczną.

 

§ 9.

1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.

2. Za całość gospodarki finansowej Centrum Kultury odpowiada Dyrektor.

 

§ 10.

Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej oraz sprawozdawczości określają odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 12.

Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum Kultury może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

 

ZMIANY NANIESIONE:

1. Uchwała nr Nr XIV/71/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r.

2. Uchwała nr L/237/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 listopada 2021 r.

 

 

 

DOKUMENTY:

Informacje

Liczba wyświetleń: 953
Utworzono dnia: 03.04.2019
Dokument wprowadził:
Dorota Marek
Dokument opublikował:
Dorota Marek
Dokument wytworzył:
Dorota Marek
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju

Historia publikacji

  • 15.04.2022 10:48, Dorota Marek
    Edycja strony: Statut
  • 10.04.2022 11:38, Dorota Marek
    Edycja strony: Statut
  • 10.04.2022 11:16, Dorota Marek
    Edycja strony: Statut