Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

https://stacjakultury.swieradowzdroj.pl/

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają tekstu dla osób głuchoniemych, filmy zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Beata Rosicka, it@swieradowzdroj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757136482. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna obiektów:

Budynek Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju mieszczący się przy ul. Dworcowej 1 posiada wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych od strony peronu. W ciągu komunikacyjnym klatki schodowej zamontowana jest winda, która umożliwia dostęp do I pietra budynku. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z dzwonkiem, którym osoba potrzebująca może przywołać obsługę.

Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „IZERSKA ŁĄKA” przy ul. Rolniczej 7 posiada wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych od tyłu budynku (od strony ogrodu/winnicy). Drzwi są jednoskrzydłowe jednak umożliwiają swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są przez pracownika obiektu, po zapukaniu lub kontakcie telefonicznym (nr telefonu znajduje się na drzwiach). W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji. Obiekt nie posiada oznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, jednak miejsc parkingowych jest tak dużo, iż nie ma problemów z parkowaniem.

Budynek Czarciego Młyna mieszczący się przy ul. Lwóweckiej 5 w Świeradowie-Zdroju posiada wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu w postaci podjazdu, dzięki czemu możliwe jest wejście na parter budynku. Aby dostać się na wyższe piętro budynku jest przygotowany podjazd od tyłu budynku, prowadzący bezpośrednio na jego pierwsze piętro. W obiekcie znajduje się tabliczka z ogólną informacją dotyczącą młyna w alfabecie brajla. Przy obiekcie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych W budynku u wydzielona jest toalet przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynków Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. W budynkach wydzielone są toalety przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Koordynatorem ds. dostępności jest Eugeniusz Grabas Sekretarz Gminy Świeradów-Zdrój - tel. + 48 75 78 17 071 email: e.grabas@swieradowzdroj.pl

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 835
Utworzono dnia: 12.10.2020

Historia publikacji

 • 13.10.2020 10:50, Dorota Marek
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 13.10.2020 10:49, Dorota Marek
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 12.10.2020 12:28, Dorota Marek
  Edycja strony: Deklaracja dostępności